Civil TÁrsasági Szerződés

A társaság alapítói:

Dudás Imre (született: Budapest, 1977. december 02., anyja neve: Gregus Mária, lakcíme: 1083 Budapest, Szigony utca 10. 2/8a.)
Dvariecki Bálint (született: Lengyeltóti, 1976. március 15., anyja neve: Tóth Judit, lakcíme: 1112 Budapest, Kánai út. 5. I/101a.)

1., Szerződő Felek, mint a civil társaság tagjai "Digitális tartalom látássérülteknek" elnevezéssel Civil Társaságot alapítanak jelen Társasági Szerződéssel és arra vállalnak kötelezettséget, hogy a Társasági Szerződés aláírásának, illetőleg a csatlakozó Felek a csatlakozó nyilatkozatuk aláírásának napjától kezdődően a Ptk. 578/J. § (1) bekezdése alapján, nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítása és közösségi célú tevékenységük összehangolása érdekében, önkéntes vagyoni hozzájárulás mellett, a MVGYOSZ és/vagy valamely tagegyesületének igazolt tagja, mint a zárt közösségbe tartozó tag részére digitalizált könyveket készítsenek, átadjanak, informatikai rendszerben tároljanak az 1999. évi LXXVI. Törvény (A szerzői jogról) 41. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezésnek betartása és betartatása megfelelően.

2., Szerződő felek (ideértve a csatlakozó feleket is) kötelezik magukat arra, hogy közösen tartanak fent olyan informatikai rendszert, amelyben a digitalizált állományokat tárolják, bővítik, a Tagok hozzáférését megfelelő biztonsági követelmények mellett lehetővé teszik és ennek fenntartási költségeihez önkéntes alapon vagyoni támogatás nyújtásával hozzájárulnak.

3., A szerződő felek (ideértve a csatlakozó feleket is) kötelezettséget vállalnak arra, hogy az informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos rendszergazdai, adminisztrációs tevékenységet, a Tagok informatikai hozzáférése biztosításának, ellenőrzésének tevékenységét, a digitalizált állományok bővítését, rendszerezését az 1. pontban meghatározott közösségi cél megvalósulása érdekében önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végzik, illetőleg, ha a tevékenység megfelelő szakértelmet igényel és azzal a tagok nem rendelkeznek, akkor a tevékenység végzésére, közös anyagi hozzájárulásból, megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt bíznak meg (pl. könyvtáros).

4., Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az informatikai rendszer fenntartásához, a pl. könyvtáros díjazásához indokolt és szükséges vagyoni hozzájárulást a Civil Társaság Tagjai a Civil Társaság képviseletére feljogosított Tag által a Civil Társaság nevére pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalják át. A képviselettel felruházó tag az önkéntes támogatás átutalásának lehetősége érdekében minden Taggal e-mail-ben közli a Civil Társaság bankszámlaszámát.

5., Szerződő Felek (utóbb a Csatlakozó Fél csatlakozó nyilatkozatával) a Társasági Szerződés aláírásával az ügyek vitelére Dvariecki Bálint (anyja neve: Tóth Judit, lakcíme: 1112 Budapest, Kánai út. 5. I/101a.) Tagot bízzák meg, mint közös képviselőt. A Civil Társaság képviseleti joggal felruházott eljáró tagja az ügyvitel körében a Civil Társaság valamennyi tagját képviseli. A képviseleti jogot a tagok 2/3 arányú többsége e-mail-ben hozott döntéssel megvonhatja.
A közös képviselő a tagokat folyamatosan, havonta legalább egy alkalommal, illetőleg, amennyiben a társaságot érintő jelentős döntés vagy esemény történt, haladéktalanul tájékoztatja.
Bármely tag jogosult a nem megfelelő ügyvitel ellen tiltakozni. Ebben az esetben a vitát a tagok többsége dönti el és többségi döntéssel új képviselőt jelölhetnek ki.
A Tagok az ügyvitelt ellátó személlyel, továbbá egymással a kapcsolatot az általuk az informatikai rendszerhez történő hozzáférés biztosításaként megadott, saját nevén álló vagy hitelesen beazonosíthatóan megadott e-mail címen, levelezés útján tartják, illetve a zárt közösség számára létesített e-mail levelezőrendszeren keresztül.

6., A tagok egyhangú döntése szükséges a civil társasági szerződés módosításához, továbbá a Civil Társaság rendes működése körét meghaladó ügyekben.

7. A közös képviselő kizárólag a tagok anyagi hozzájárulásának keretei között gazdálkodhat, annak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
A civil társasági tevékenységből eredő tartozásokért, illetőleg az ilyen tevékenységgel okozott károk megtérítéséért harmadik személyekkel szemben a Tagok felelőssége egyetemleges.
A tagok megtérítési igénnyel élhetnek a közös képviselővel szemben, ha a közös képviselő a gazdálkodás során a tagok anyagi hozzájárulását meghaladó kötelezettséget vállalt és emiatt a tagok egyetemleges felelőssége beáll.

8., A Civil Társasághoz zártkörű feltételek meglétére tekintettel csak olyan személy csatlakozhat, aki a MVGYOSZ és/vagy valamely tagegyesületének tagja és ezt hitelt érdemlően igazolja, és magára nézve kötelezően elfogadja a civil társasági szerződésbe foglalt feltételeket. A Civil Társaság képviseleti joggal felruházott Tagja a Társasági Szerződés elektronikus változatának helyét (linkjét) és a webes felületű csatlakozó nyilatkozat elérhetőségét (linkjét) a csatlakozni kívánó részére az általa megadott e-mail címre megküldi, és a csatlakozó személy a webes csatlakozási nyilatkozat szabályszerű kitöltésével csatlakozhat a Civil Társasághoz. A szabályszerűen kiállított webes csatlakozási nyilatkozat megérkezését követően a csatlakozó a Civil Társaság teljes jogú tagjává válik.

9. A Civil Társaság tagja a Társasági Szerződésből bármikor indokolás nélkül kiléphet, az ügyek vitelére felhatalmazott Taghoz írt e-mail levélben történt bejelentéssel. A kilépés bejelentésének időpontjában a kilépő Tag informatikai hozzáférési joga törlésre kerül. Kilépés esetén a kilépő Tag az általa a kilépés időpontjáig önkéntesen teljesített vagyoni hozzájárulás visszakövetelésére nem jogosult.

10., Az ügyek vitelére feljogosított Tag azonnali hatállyal kizárhatja azt a tagot, aki a Társasági Szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a Civil Társaság céljának megvalósítását nagymértékben és súlyosan veszélyezteti. A kizárt Tag informatikai hozzáférési joga a kizárásról rendelkező e-mail elküldésének időpontjában törlésre kerül. Kizárás esetén a kizárt Tag az általa a kizárás időpontjáig önként teljesített vagyoni hozzájárulás visszakövetelésére nem jogosult. Kizárási objektív ok, ha a tag az informatikai hozzáférési jogosultságát harmadik személynek kiadja vagy nyilvánosságra hozza, az informatikai rendszerben lévő anyagokat arra nem jogosult személy részére kiadja vagy az interneten bárki számára hozzáférhetővé teszi (nyilvánosságra hozza).

11., Az ügyek vitelére feljogosított tag törli a tagok közül azt a tagot, aki elhalálozott (jogutódlásnak nincs helye) a tudomásra jutáskor, vagy amelyik tag legalább 6 hónap után, 3 e-mail küldését követően (bármilyen ok miatt) nem válaszol. A törölt Tag informatikai hozzáférési joga a törlési ok tudomásra jutása időpontjában törlésre kerül. Törlés esetén a törölt Tag az általa a törlés időpontjáig önként teljesített vagyoni hozzájárulás visszakövetelésére nem jogosult.

12., A kilépett vagy törölt tag ismételten csatlakozhat a Civil Társasághoz, amennyiben utóbb a 8. pontban írt feltételeket teljesíti.
Amennyiben a tag kizárására a 10. pontban meghatározott objektív kizárási ok miatt került sor, úgy a kizárástól számított hat hónap eltelte előtt ismételt csatlakozásra nincs lehetőség.

13. A Civil Társaság megszűnik, ha tagjainak száma egy főre csökken, vagy a Civil Társaság tagjai egyhangú döntéssel megszüntetik.

14. A Civil Társaság megszűnésekor elszámolásnak van helye. Az ügyintézés és képviselet szabályait az elszámolás során is alkalmazni kell.

15., A Civil Társaság nem jogi személy, hatóság vagy bíróság felé bejelentési vagy nyilvántartásba vételi kötelezettség nem terheli.

16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

17., Záradék: jelen írásbeli Civil Társasági Szerződés elektronikus változatát zárt körben webes felületen az alapító tagok közzé teszik, azzal, hogy az alapító tagok személyi adatai - név és e-mail cím megadásán kívül - nem jelennek meg.

 

Budapest, 2013. február 20.

 

Függelék

A stáb tagjai

 • Dudás Imre (alapító)
 • Dvariecki Bálint (alapító)
 • Babics Zsuzsanna
 • Baranyai György
 • Hegedüs István
 • Herczeg Lajos
 • Hoffmann Ágnes
 • Horváth Mária
 • Hosszú János
 • Jakab Zsolt
 • Olasz Sándor
 • Pis Mátyásné
 • Rózsa Dezső
 • Szabó Lajos
 • Végh Miklós

 

Made by FortuNet